Let op: Advertenties kunnen zonder opgaaf van redenen door Horecamakelaar.nl worden geweigerd of van de website worden verwijderd zonder dat hiervoor enig recht op schadevergoeding in welke vorm of omvang dan ook ontstaat. Horecamakelaar.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuist opgegeven informatie. U dient zelf uw plaatsing op fouten te controleren. Gebruik van Horecamakelaar.nl betekent dat u deze voorwaarden accepteert.
Maak geen gebruik van Horecamelaar.nl als u deze voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) niet accepteert.
Deze algemene voorwaarden worden regelmatig aangepast aan de actualiteit. Het is raadzaam deze algemene voorwaarden voor gebruik te lezen.

Voor de toegang tot en het gebruik van de website horecasite. nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Deze algemene voorwaarden zijn opgedeeld in drie hoofdstukken.

1. Algemeen gedeelte voor iedere gebruiker van de site
2. Specifiek gedeelte voor adverteerder

Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1 Inhoud site Horecamakelaar heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is echter afkomstig van derden (de diverse adverteerders). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Horecamakelaar draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2 Overeenkomst
Horecamakelaar probeert kopers en verkopers tot elkaar te brengen. Horecamakelaar is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.

Artikel 3 Gegevens
1. Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zult u ervoor zorg dragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voor zover van toepassing, uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres, postcode en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site.
2. Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.
3. Omdat de medewerkers van Horecamakelaar dit voor zichzelf ook wensen, respecteert Horecamakelaar ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van Horecamakelaar. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld (*). Gegevens zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden (*). (*)Horecamakelaar levert wel informatie aan officieel erkende rechtshandhavers. U machtigt Horecamakelaar uw gegevens te verstrekken aan rechtshandhavers indien hiertoe naar het oordeel van Horecamakelaar reden toe is.
4. Horecamakelaar verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Horecamakelaar heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.
5. Indien u niet wenst dat Horecamakelaar het in dit artikel genoemde beleid voert, adviseren wij u met klem geen gebruik te maken van Horecamakelaar.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten
1. De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Horecamakelaar, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Horecamakelaar staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.
2. Het is u niet toegestaan Horecamakelaar op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 5 Spam/harvesten
1. Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via de Site openbaar zijn gemaakt, niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen ondermeer inhoudt dat het verboden is: – een adverteerder (ongevraagd) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; – een adverteerder (ongevraagd) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene; – e-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van Horecamakelaar.nl te verzamelen om welke reden dan ook.
2. Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van €1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons) gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 6 hieronder.

Artikel 6 Uitsluiting
Uitsluiting Horecamakelaar behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Horecamakelaar om nadere rechtsmaatregel en tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 Garantie Horecamakelaar garandeert niet
* dat de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn; * dat uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren; * dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en, * dat derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Horecamakelaar sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal Horecamakelaar in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: – handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties; – de onmogelijkheid de site te gebruiken; – het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site; – het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is; – het onrechtmatig gebruik van de systemen van Horecamakelaar, waaronder de site, door een derde; – handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site.
2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Horecamakelaar of haar ondergeschikten. 3.Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het plaatsen van een advertentie wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 15.

Artikel 9 Vrijwaring
U vrijwaart Horecamakelaar volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Artikel 10 Verwijzingen
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Horecamakelaar heeft geen zeggenschap over deze websites. Horecamakelaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 11 Beveiliging
Horecamakelaar spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Horecamakelaar legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 12 Diversen
Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Horecamakelaar zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/ vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Horecamakelaar aangepast worden. Horecamakelaar adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Hoofdstuk 2: Advertenties
De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van hoofdstuk 1 van toepassing indien u ook advertenties wenst te plaatsen op de site.

Artikel 13 Inhoud site
1. Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u Horecamakelaar toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen.
2. Het is uitdrukkelijk verboden advertenties te plaatsen op Horecamakelaar op een andere wijze dan beschreven is op Horecamakelaar.
3. Horecamakelaar behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. Horecamakelaar behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van Horecamakelaar. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen: – de betreffende producten zijn in een “verkeerde” rubriek geplaatst; – de producten en/of de prijs in de advertenties zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven; – het betreffende product en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden; – het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden; – het betreffende product is in meer dan één rubriek of anderszins dubbel geplaatst; – het betreffende product en/of de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder) porno materiaal of is anderszins onrechtmatig. – advertenties die anderszins naar de mening van Horecasite aanstootgevend zijn; – de advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald. – advertenties die overeenkomstig artikel 14 betaald hadden moeten worden maar deze betaling is uitgebleven.
4. U vrijwaart Horecamakelaar tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Artikel 14 Betaling
1. Na de bevestiging door Horecamakelaar dat uw advertentie zal worden geplaatst, zal het verschuldigde bedrag automatisch van uw rekening worden gehaald.
2. U bent verplicht alles te doen om uw betalingsverplichtingen jegens Horecasite na te komen.
3. Bij zonering van de betaling is Horecamakelaar gerechtigd rente in rekening te brengen overeenkomstig het bij de wet vastgestelde tarief, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Deze rente bent u enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling.
4. Indien Horecamakelaar genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door u aan Horecamakelaar worden vergoed.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
1. De totale aansprakelijkheid van Horecamakelaar voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige plaatsing van de advertentie is beperkt tot het bedrag dat u voor deze plaatsing heeft betaald aan Horecamakelaar
2. Horecamakelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. Hoe betaal ik de advertentie als horeca ondernemer! Nadat u alle gegevens heeft ingevuld, plaats u direct uw advertentie. U krijgt via de e-mail de nota toegestuurd. De betaling geschiedt per eenmalige automatische incasso. Horecamakelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuist opgegeven informatie. U dient zelf uw plaatsing op fouten te controleren. Met het opgeven van een advertentie geeft de adverteerder aan bekend te zijn en akkoord te gaan met deze voorwaarden.